CONDICIONS I COBERTURA DE LA POLIZA 551634481 SUBSCRITA ENTRE ARAG SEGURS I RAIG FLAIX S.L.

1. Objecte

Pel contracte actual d’assegurança d’Assistència, l’Assegurat, dins de l’àmbit territorial cobert, tindrà dret a les diferents prestacions assistencials recollides en el Decret 56/2003 de 4 de febrer pel qual es regulen les activitats físic esportives en el medi natural. emès pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que comprèn serveis mèdics i sanitaris, així com diverses prestacions complementàries i que seran emparades exclusivament durant la pràctica de l’activitat específica objecte de la cobertura.
Queda expressament convingut que les obligacions de l’Assegurador derivades de la cobertura d’aquesta pòlissa, comencen a l’inici de l’activitat específica objecte de la cobertura i finalitzen en l’instant en què l’Assegurat hagi finalitzat la citada activitat.

 

2. Assegurats

Les persones físiques relacionades en les Condicions Particulars.

 

3. Àmbit temporal

El període màxim de cobertura per a cada participant queda limitat al temps dedicat a la pràctica de l’activitat específica objecte de la cobertura, no podent excedir de 15 dies.

 

4. Àmbit territorial

L’assegurança té validesa en tot el territori Español, així com l’ocurrència en zones limítrofes amb les nostres fronteres (França, Andorra i Portugal) sempre que les reclamacions siguin efectuades en Tribunals espanyols i sota jurisdicció i lleis espanyoles i exclusivament a conseqüència d’un accident ocorregut durant la pràctica de l’activitat contractada amb el Prenedor de l’assegurança.

 

5. Garanties cobertes

En cas d’ocurrència d’un sinistre emparat per la present pòlissa, l’Assegurador, tan aviat sigui notificat conforme al procediment indicat en l’Article 10, garanteix la prestació dels següents serveis:

Assistència mèdica i sanitària en cas d’accident
L’Assegurador prendrà al seu càrrec les despeses corresponents a la intervenció dels professionals i establiments sanitaris requerits per a l’atenció de l’Assegurat, ferit.
Queden expressament inclosos, sense que l’enumeració tingui caràcter limitatiu, els següents serveis:
a) Atenció per equips mèdics d’emergència i especialistes.
b) Exàmens mèdics complementaris.
c) Hospitalitzacions, tractaments i intervencions quirúrgiques.
d) Subministrament de medicaments en internat, o reintegrament del seu cost en lesions que no requereixin hospitalitza¬ción.
e) Atenció de problemes odontològics aguts, entenent-se per tals els que per trauma requereixin un tractament d’urgència.

 

Repatriació o transport sanitari de ferits
En cas d’accident sobrevingut a l’Assegurat, ARAG es farà càrrec de:
a) Les despeses de trasllat en ambulància fins a la clínica o hospital més pròxim.
b) El control per part del seu Equip Mèdic, en contacte amb el metge que atengui l’Assegurat ferit, per a determinar les mesures convenients al millor tractament a seguir i el mitjà més idoni per al seu eventual trasllat fins a un altre centre hospitalari més adequat o fins al seu domicili.
c) Les despeses de trasllat del ferit, pel mitjà de transport més adequat, fins al centre hospitalari prescrit o al seu domicili habitual.
d) El mitjà de transport utilitzat en cada cas es decidirà per l’Equip Mèdic d’ARAG en funció de la urgència i gravetat del cas. En la delimitació territorial coberta, podrà fins i tot utilitzar-se un avió sanitari especialment condicionat.
Si l’Assegurat fos ingressat en un centre hospitalari no pròxim al seu domicili, ARAG es farà càrrec, en el seu moment, del subsegüent trasllat fins aquest.
En el cas que l’Assegurat no tingui la seva residència habitual a Espanya, se li repatriarà fins al lloc d’inici del viatge a Espanya.

 

Repatriació o transport de l’Assegurat mort
En cas de defunció d’un Assegurat, l’Assegurador organitza¬rá el trasllat del cos fins al lloc d’inhumació a Espanya i es farà càrrec de les despeses d’aquest. En aquestes despeses s’entendran inclosos els de condicionament post-¬morten d’acord amb els requisits llega¬els.
No estaran compresos les despeses d’inhumació i cerimònia.
En el cas que l’Assegurat no tingui la seva residència habitual a Espanya, se li repatriarà fins al lloc d’inici del viatge a Espanya

 

Rescat de persones
Si a conseqüència de les lesions sofertes per l’Assegurat s’ha de procedir al seu rescat i trasllat fins a un centre sanitari, ARAG es farà càrrec dels imports econòmics que li siguin reclamats per aquest concepte pels organismes públics o privats de socors.
Perquè aquesta garantia sigui aplicable, el sinistre que d’origen a la mateixa s’ha d’haver produït en el lloc determinat pel Prenedor de l’assegurança per a la pràctica de l’activitat assegurada.
——————————————————————————————————————————
El límit econòmic màxim conjunt per la totalitat de les prestacions descrites en els diferents serveis d’aquesta garantia, és de 6.000 euros per sinistre i assegurat.
S’estableix expressament que, en cas de produir-se una circumstància coberta per la present pòlissa d’assegurança, els primers 75 euros seran sempre a càrrec de l’Assegurat.

6. Exclusions

Les garanties concertades no comprenen:
a) Els fets voluntàriament causats per l’Assegurat o aquells en què concorri dol o culpa greu per part d’aquest.
b) Les malalties o malalties cròniques preexistents, així com les seves conseqüències, patides per l’Assegurat amb davant¬rioridad a l’inici del viatge.
c) La mort per suïcidi o les lesions o malalties derivades de l’intent o produïdes intencionadament pel Assesgurat a si mateix, i les derivades d’empresa criminal de l’Assegurat.
d) Els sinistres produïts per la ingestió d’alcohol, psicotròpics, al•lucinògens o qualsevol droga o substància de similars característiques.
e) Els tractaments estètics i el subministrament o reposició d’audiòfons, lents de contacte, ulleres i ortesis i pròtesis en general, així com les despeses produïdes per parts o embarassos i qualsevol tipus de malaltia mental.
f) Les lesions o malalties derivades de la participació de l’Assegurat en apostes o competicions esportives, la pràctica professional en qualsevol mena d’esport, la pràctica de qualsevol altra mena d’esport als expressament coberts en la present pòlissa, i el rescat de persones en el desert.
g) Els supòsits que dimanin, en forma directa o indirecta, de fets produïts per energia nuclear, radiacions radioactives, catàstrofes naturals, accions béliques, disturbis o actes terroristes.

 

7. Límits

L’Assegurador assumirà les despeses ressenyades, dins dels límits establerts i fins a la quantitat màxima contractada per a cada cas. Tractant-se de fets que tinguin la mateixa causa i s’hagin produït en un mateix temps, seran considerats com un sinistre únic.

 

8. Declaració del sinistre

Davant la producció d’un sinistre que pugui donar lloc a les prestacions cobertes, l’Assegurat deurà, indispensablement, comunicar-se amb el servei telefònic d’urgència aquesta¬blecido per l’Assegurador, indicant el nom de l’Assegurat, número de pòlissa, lloc i número de telèfon on es encuen¬*tra, i tipus d’assistència que precisi. Aquesta comunicació podrà fer-se de cobrament a destinació.

 

9. Prescripció

Les accions derivades del contracte d’assegurança prescriuen en el termini de dos anys, a comptar des del moment en què poguessin exercitar-se.

ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS PERSONALS

Definicions:

Accident: S’entén per accident la lesió corporal que deriva d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’Assegurat, que produeixi invalidesa permanent, i total o parcial, o mort.
Invalidesa permanent: S’entén per invalidesa permanent la pèrdua orgànica o funcional dels membres i facultats de l’Assegurat la intensitat del qual es descriu en aquestes Condicions Generals, i la recuperació de les quals no es consideri previsible d’acord amb el dictamen dels perits mèdics nomenats conforme a Llei.
Suma assegurada: Les quantitats fixades en les Condicions Particulars i Generals, el límit màxim de la indemnització a pagar per l’Assegurador en cas de sinistre.
Disconformitat en l’avaluació en el grau d’invalidesa: Si les parts es posessin d’acord sobre l’import i la forma d’indemnització, l’Assegurador haurà de pagar la suma convinguda. En cas de disconformitat s’estarà al que es disposa en la Llei de Contracte d’assegurança.

 

Pagament d’indemnització:

a) L’Assegurador està obligat a satisfer la indemnització al final de les recerques i peritatges necessaris per a establir l’existència del sinistre i, en el seu cas, l’import que resulti d’aquest. En qualsevol supòsit, l’Assegurador haurà d’efectuar, dins dels quaranta dies, a partir de la recepció de la declaració del sinistre, el pagament de l’import mínim del que l’Assegurador pugui deure, segons les circumstàncies per ell conegudes.
b) Si en el termini de tres mesos des de la producció del sinistre l’Assegurador no hagués realitzat la reparació del mal o indemnitzat el seu import en metàl•lic per causa no justificada o que li anés imputable, la indemnització s’incrementarà en un percentatge equivalent a l’interès legal dels diners vigents en aquest moment, incrementat al seu torn en un 50%.
c) Per a obtenir el pagament en cas de defunció o invalidesa permanent, l’Assegurat o els Beneficiaris hauran de remetre a l’Assegurador els documents justificatius que s’indiquen a continuació, segons correspongui:

c.1. Defunció:
– Partida de defunció.
– Certificat del Registre General d’Últimes Voluntats.
– Testament, si existeix.
– Certificació de marmessora respecte a si en el testament es designen beneficiaris de l’assegurança.
– Document que acrediti la personalitat dels beneficiaris i del marmessor.
– Si els beneficiaris fossin els hereus legals serà necessari, a més, l’Acte de Declaració d’Hereus dictat pel Jutjat competent.
– Carta d’exempció sobre l’Impost sobre Successions o de la liquidació, si escau, degudament emplenada per l’Organisme Administratiu competent.

c.2. Invalidesa permanent total:
– Certificat mèdic d’incapacitat amb expressió de la mena d’invalidesa, resultant de l’accident.

 

ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS PERSONALS

L’Assegurador garanteix, fins a la suma de 3.000 euros en cas de mort, o de fins a 6.000 euros en cas d’Invalidesa Permanent i Total, i a reserva de les exclusions que s’indiquen en aquestes Condicions Generals, el pagament de les indemnitzacions que puguin correspondre, a conseqüència dels accidents esdevinguts amb motiu de la pràctica de l’activitat assegurada.
Queda expressament convingut que les obligacions de l’Assegurador derivades de la cobertura d’aquesta pòlissa, comencen a l’inici de l’activitat específica objecte de la cobertura i finalitzen en l’instant en què l’Assegurat hagi finalitzat la citada activitat.
No queden emparades les persones majors de 70 anys, garantint-se als menors de 14 anys en el risc de mort, únicament fins a 3.000€ per a despeses de sepeli i per al risc d’invalidesa Total i Permanent fins a la suma fixada en les Condicions Particulars.

El límit de la indemnització es fixarà:

a) En cas de mort:
Quan resulti provat que la mort, immediata o sobrevinguda dins del termini d’un any des de l’ocurrència del sinistre, és conseqüència d’un accident garantit per la pòlissa, l’Assegurador pagarà la suma fixada en les Condicions Particulars.
Si després del pagament d’una indemnització per invalidesa permanent, es produís la mort de l’Assegurat, a conseqüència del mateix sinistre, l’Assegurador pagarà la diferència entre l’import satisfet per invalidesa i la suma assegurada per al cas de mort, quan aquesta suma fos superior.

b) En cas d’invalidesa permanent total:
L’Assegurador pagarà la quantitat total assegurada.

EXCLUSIONS

No estan cobertes per aquesta garantia:

a) Les incapacitats parcials.
b) Les lesions corporals que es produeixin en estat d’alienació mental, paràlisi, apoplexia, diabetis, alcoholisme, toxicomania, malalties de la medul•la espinal, sífilis, Sida, encefalitis, i, en general, qualsevol lesió o malaltia que disminueixin la capacitat física o psíquica de l’Assegurat.
c) Les lesions corporals a conseqüència d’accions delictives, provocacions, renyines, -excepte en casos de legítima defensa- i duels, imprudències, apostes o qualsevol empresa arriscada o temerari, i els accidents a conseqüència d’esdeveniments de guerra, encara que no hagi estat declarada, tumults populars, terratrèmols, inundacions i erupcions volcàniques.
d) Les malalties, hèrnies, lumbagos, escanyaments intestinals, les complicacions de varices, enverinaments o infeccions que no tinguin com a causa directa i exclusiva una lesió compresa dins de les garanties de l’assegurança. Les conseqüències d’operacions quirúrgiques o de tractaments innecessaris per a la curació d’accidents soferts i els que pertanyen a cura de la pròpia persona.
e) La pràctica dels esports que no estiguin expressament coberts en les Condicions Particulars o Generals de la pòlissa.
f) L’ús de vehicle de dues rodes amb cilindrada superior a 75 c. c.
g) L’exercici d’una activitat professional, sempre que aquesta no sigui de naturalesa comercial, artística o intel•lectual.
h) Queda exclosa del benefici de les garanties emparades per aquesta pòlissa tota persona que intencionalment provoqui el sinistre.
i) No estan incloses les situacions d’agreujament d’un accident ocorregut amb anterioritat a la formalització de la pòlissa.

 

CÚMUL MÀXIM:

El màxim d’indemnització de la present pòlissa i per un únic sinistre, no serà superior a 1.200.000€.

 

CLÀUSULA DE COBERTURA DE RISCOS EXTRAORDINARIS

S’indemnitzaran pel Consorci de Compensació d’Assegurances els sinistres de caràcter extraordinari, de conformitat amb el que s’estableix en l’Estatut legal que crea el Consorci de Compensació d’Assegurances (BOE del dia 19 de Desembre), Llei 50/1980, de 8 d’Octubre, del Contracte d’assegurança (BOE de 17 d’Octubre), Reial decret 2022/1986, de 29 d’Agost, per la qual cosa s’aprova el Reglament de Riscos Extraordinaris sobre la Persona i els Béns (BOE d’1 d’Octubre), i disposicions complementàries.

I. Resum de les normes
1. Riscos Coberts
a) Fenòmens de la naturalesa de caràcter extraordinari (inundació, terratrèmols, erupció volcànica, tempestat ciclònica atípica, caiguda de cossos siderals i aerolitos).
b) Fets derivats del terrorisme, motí o tumult popular.
c) Fets o actuacions de les Forces Armades o de les Forces o Cossos de Seguretat en temps de pau.
2. Riscos exclosos
Conflictes armats, manifestacions i vagues legals; energia nuclear, vici o defecte propi dels béns; mala fe de l’Assegurat; danys indirectes; els corresponents a pòlisses la data o l’efecte de les quals, si fos posterior, no precedeixin en 30 dies a l’en què hagi ocorregut el sinistre, excepte reemplaçament, substitució o revaloració automàtica; sinistres produïts abans del pagament de la primera prima; suspensió de cobertura o extinció de l’assegurança per falta de pagament de les primes; i els qualificats pel Govern de la Nació com a “catàstrofe o calamitat nacional”.

II Procediment d’actuació en cas de sinistre
Comunicar en les Oficines del Consorci o de l’Entitat Asseguradora de la pòlissa ordinària l’ocurrència del sinistre dins del termini màxim de set dies d’haver-lo conegut. La comunicació es formularà en el model establert a aquest efecte, que li serà facilitat en aquestes oficines, acompanyat de la següent documentació:
• Còpia o fotocòpia del rebut de prima o certificació de l’Entitat Asseguradora, acreditatius del pagament de la prima corresponent a l’anualitat en curs, i en els quals consti expressament l’import, data i forma de pagament d’aquesta.
• Còpia o fotocòpia de la clàusula de cobertura de riscos extraordinaris, de les Condicions Generals, Particulars i Especials de la pòlissa ordinària, així com de les modificacions apèndixs o suplements a aquesta pòlissa, si n’hi hagués.